Preferyncyje

Wychodne kategoryje
Jynzyk wyszukowanio

W jakim jynzyku wolisz wyszukować?
Autodopołnianie

Szukej w czasie pisanio
Bezpieczne szukanie

Filtruj treści

Autowykrywanie jynzyka wyszukowanio
Autōmatycznie wykrywo jynzyk zapytanio i szaltruje na niego.
Zastōmpiynie miana ôd hosta
Przerōb miana ôd hostōw we wynikach abo ôdciep wyniki na podstawie miana ôd hosta
Nadpisowanie DOI z ôtwartym dostympym
Unikej płacynio za dostymp bez przekerowowanie do ôtwartych wersyji publikacyji, kej sōm dostympne
Podsystym DOI z ôtwartym dostympym

Tokyny ôd motora

Tokyny dostympu do prywatnych motorōw

Jynzyk interfejsu

Zmiyń jynzyk układu
Tymat

Zmiyń ukłod ôd SearXNG
Styl ôd tymatu

Wybier autōmatyczny, żeby sie szaltrowoł podug sztalōnkōw przeglōndarki
Wyniki na nowych kartach

Ôtwōrz linki wynikōw we nowych kartach przeglōndarki
Niyskōńczōne przewijanie

Autōmatycznie laduj nastympno strōna przi przewijaniu do spodka teroźnyj strōny
Szukej po ôbraniu kategoryje
Wykōnej wyszukowanie zaroz po ôbraniu kategoryje. Zastow, coby ôbrać wiyncyj kategoryji. (Potrzebny Javascript)
Skrōty jak we Vinie
Ruszej sie po wynikach wyszukowanio ze skrōtami jak we Vimie (potrzebny Javascript). Naciś knefel „h” na strōnie głōwnyj abo wynikōw, coby dostać pōmoc.
Metoda HTTP

Change how forms are submited, learn more about request methods
Proxy ôbrazōw

Przesyłanie wynikōw ôbrazōw bez proxy SearXNG
Zapytanie we tytule ôd strōny

Jak włōnczōne, to twoje zapytanie je we tytule ôd strōny wynikōw. Twoja przeglōndarka może spamiyntać tyn tytuł
Wymazowanie trackrōw z URL-ōw
Wymaż argumynta trackrōw ze swrōcōnyj adresy URL

Teroźnie używane wyszukowarki

ZwōlMiano ôd wyszukowarkiSkrōtSpiyro ôbrany jynzykBezpieczne szukanieZakres czasuCzas ôdpowiedziMaks. czasWiarogodność
nec
bi0.73.0 100
brave3.0
ddg0.93.0 60
gb4.0
go0.63.0 100
mjk3.0
nv5.0
qw0.73.0 100
sp1.46.0 100
wib3.0
yh3.0
szn3.0
nvr3.0
inksze
alx1.5
ai7.0
cl3.0
cc3.0
ddd3.0
dc3.0
lv3.0
mar1.5
pts3.0
sil0.15.0 100
tin9.0
wb3.0
wd0.83.0 100
wp0.33.0 100
wq3.0
ws3.0
wv3.0
wy3.0
yep3.0
wkmn3.0
ZwōlMiano ôd wyszukowarkiSkrōtSpiyro ôbrany jynzykBezpieczne szukanieZakres czasuCzas ôdpowiedziMaks. czasWiarogodność
nec
bii0.53.0 70
ddi3.0 0
goi0.83.0100
qwi0.73.0100
inksze
1x3.0
arc0.74.0100
da0.53.0100
fl0.53.0 35
frk3.0
loc0.73.0100
opv0.63.0100
ptsi3.0
us0.53.0100
ZwōlMiano ôd wyszukowarkiSkrōtSpiyro ôbrany jynzykBezpieczne szukanieZakres czasuCzas ôdpowiedziMaks. czasWiarogodność
bin3.0
gon3.0
ptsn3.0
qwn3.0
wn3.0
yhn3.0
ZwōlMiano ôd wyszukowarkiSkrōtSpiyro ôbrany jynzykBezpieczne szukanieZakres czasuCzas ôdpowiedziMaks. czasWiarogodność
apm5.0
osm3.0
ph3.0
ZwōlMiano ôd wyszukowarkiSkrōtSpiyro ôbrany jynzykBezpieczne szukanieZakres czasuCzas ôdpowiedziMaks. czasWiarogodność
pakety
dh3.0
ho3.0
lrs3.0
cpan3.0
npm5.0
pack5.0
pd3.0
pypi3.0
rbg3.0
pyt. i ôdp.
ubuntu3.0
st3.0
su3.0
repozytoryja
bb4.0
cb3.0
gh3.0
gl10.0
srht3.0
wiki ôprogramowanio
al3.0
fsd5.0
ge3.0
inksze
frl3.0
habr4.0
lo5.0
man3.0
scc3.0
ZwōlMiano ôd wyszukowarkiSkrōtSpiyro ôbrany jynzykBezpieczne szukanieZakres czasuCzas ôdpowiedziMaks. czasWiarogodność
naukowe publikacyje
arx4.0
cr30
gos3.0
pub3.0
se3.0
inksze
oad5.0
oap5.0
pdb3.0
ZwōlMiano ôd wyszukowarkiSkrōtSpiyro ôbrany jynzykBezpieczne szukanieZakres czasuCzas ôdpowiedziMaks. czasWiarogodność
apki
apkm4.0
aps3.0
fd3.0
gpa3.0
inksze
1337x3.0
bt3.0
kc4.0
lg7.0
nt3.0
or4.0
tpb3.0
solid4.0
tt6.0
ZwōlMiano ôd wyszukowarkiSkrōtSpiyro ôbrany jynzykBezpieczne szukanieZakres czasuCzas ôdpowiedziMaks. czasWiarogodność
9g3.0
re3.0
tw3.0

Wyszukowarki z tyj zokłodki niy pokazujōm sie we wynikach wyszukowanio, ale możesz ich używać bez bangs.

Zwōl Słowa kluczowe Miano Ôpis Przikłady
To je wykoz modułōw wartkij ôdpowiedzi we SearXNG.
random Generator wartości losowych Wygeneruj różne wartości losowe random string, random int, random float, random sha256, random uuid
min, max, avg, sum, prod Funkcje statystyczne Oblicz min/max/avg/sum/prod argumentów avg 123 548 2.04 24.2
To je wykoz przidowkōw.
md5, sha1, sha224, sha256, sha384, sha512 Hash plugin Kōnwertuje frazy na rozmajte skrōty hash. sha512 The quick brown fox jumps over the lazy dog
user-agent Włosne informacyje Pokazuje twoja adresa IP, jeźli zapytanie to „ip”, i twojigo agynta używocza, jeźli zapytanie zawiyro „user agent”.
tor-check Przidowek sprawdzanio necu Tor Tyn przidowek sprawdzo, jeźli adresa ôd żōndanio to je wynzoł wyjścio TOR i informuje używocza, jeźli tak je. To jak check.torproject.org ino ôd searxng.

To je wykoz cookies i jejich werty, co SearXNG zapisuje na twojim kōmputrze.
Ze pōmocōm tego wykazu możesz ôcynić przejzdrzistość SearXNG.

Wyszukej adresy URL aktualnie spamiyntanych preferyncyji :

https://szukocz.slon.ski/searx/?preferences=eJx1V02P4zYM_TXNxdgA3T0UPeRUoKcCXWD3btASY3MsiVp9xPH8-lKxHcuT6WE8I4qSnp7IR46ChD0Hwnjp0WEAczLg-gw9Xrz58v2fk2EFBi_x3ZwgJ1ZsvcGElxNZcWp94Pt8-RkyniymgfXl-78_fp4iXDEiBDVcvp7SgLbskEdW76eAMZsUW3atw6lN0F3-BhPxpJlamWRzw3BhkOGZQ3-KVE5sY5oFRoFwUugShhYM9c7K3-t60DdwCnW7HrxYf2UMc0uuTZRkg8VI7kqOkuyqAhuzAaAInZEN0PXkhJI_e-jbNrIiMI1FTfDb17_Aj42lEDi07ZUMxodNIDbybWLigNWEAKEbNhTbdiVYrB25_jhOXVYjpralJGOl1Jd0a9sbaeSyjaCMMeBVwChCuaTYZvT1HioHQ_jBEsR3rm0a8V2oa22OpMpY943GBxnE7gASA0-k25bl-UJxFYTlp-fm8fTivPw-zk0IZcG-buHGgpcF8i07W34jX-jcvZIQPh_g_36vDrjqwAXMxus1IDaRr2mCgI2mgEqIn1f-roHcSKCqDXrq5W0hpvqIXkICuo101thh6Ndhz9wLbm9gLg8b97PrGcs3Kkw8X6r3rHXN8ABdgPJZ9yWru_3a5KBaTE7-JM7xc9u25RvFgfc9RlIjxAqgITkyzE25aKR6gruY8BziigXezRxIVVtLDoPy4FYHh3iDmjHn7TY1A-w7s0cX0HN1mAeB1VPcgtrn7qzxto6WHC2cN-XzfDiwUODj082CS6SaqAY2EOoEiAlC8kWEKoCJx5kTC0FjucUGJk2UimZ8TOYZBuZ6_UTdIWEsBNECwXSgQRTxDk6Ho3WikTrmMX40is6JrXxXw6_MCT96Rc5BvVhFDCOl-cXM84eba1Lpnd0xh759--O-s6CzRrcHTsR3B_ZwW35DHA8PDrdC224IuZt7tFsIecSQcodVxD64lSNGSY1pwq6aCtmKwFaGie80spPAaOLs2M0WK3xv_uynCnC5uBWtOmhnEIS1wUsImyW8_sf8ql_15OGxJBb3dFkeaMiPiD6hOxaLx2JDLt-bgnNLsSDRW50E4U63Ooo7iSMF1u85WFav6ngsGa-4H9YD4IdlobeiuUua-v6YriWwsNZwvJHkmgCujSxlKTRD3lSygNOQDth29T_UjzRbdkJI9aJXI1oVallGR7W0yTiVhFwkmNJ-8KK6B_VedPiFlNV-oGW1vRCz2j9Rl2E973H4pqh8FbVyvXQp9YFyx_4ok5buynDWlbCCVCTcikDhH6RoFSYjSjNUHbzNiV4KW7DW5eN8TFL_klTTraR6XVJwd_KDiKB7zlKQPq-DuVLn3EmeHpbMfgvaX5MEQn2fh-HI6GJ6IX8xv_AsV9WUXuQ3oifYcvXpLHkmOXHkT8RejSwxezU8bbkVx9xll_KWn9ljyPHJsrSSpKUtkC4oVYUpuyi1Ow4V6kcZON5v5vxB156WZ_MEZCTGywtVbjeyyLXE0Vg8oHQnTyFjs5Q6P1Q9kBX1s9LFNCmAi0aeTNdLgnY0VoaUwplqOS_3E3YeXls3_-xpvcmiU_FS2L6f19G59NNa2nmV1q653dr_tUbvrgPHJOUCpUcX-tSrA0O7tPBTkNb6ZVoeolUDqvFlRhhrJV5HnONTVT-HO5RnWwYvu6z45S3U8k_NLFcycrNPPM1V_iO48ivGAEXvWuml5R62xNtJOgpJuMt_GiX6YA==&q=%s

Pozōr: ôkryślanie sztalōnkōw niysztandardowych w adresie URL wyszukowanio może zmyńszyć prywatność bez przenoszynie danych do klikniyntych strōn z wynikōw.

Te sztalōnki sōm trzimane we zbiorach cookies, tōż mogymy niy trzimać tych danych ô ciebie.
Te zbiory cookies sużōm ino twojimu kōmfortowi, niy używōmy ich do śledzynio cie.