szukoczinstrukcyjoô szukoczupreferyncyje

Ô szukoczu

Szukocz to metawyszukowarka (link po angelsku), co zbiyro i porzōndkuje wyniki ze inkszych wyszukowarek i niy trzimie informacyji ô swojich używoczach.

Prywatność

Szukocz wychodnie niy ôstawio zbiorōw cookies na Waszyj maszinie. Jeźli zmiynicie swoje preferyncyje i klikniecie „Spamiyntej”, to we przeglōndarce ôstanōm zbiory cookies, co ino sōm używane do pamiyntanio Waszych sztalōnkōw i niczego inkszego. Żeby je skasować, styknie kliknōńć knefel „Prziwrōć wychodne”, co tyż je we preferyncyjach.

Logowanie numerōw IP je zastawiōne we sztalōnkach serwera. Wiyncyj informacyji ô prywatności niżyj we sekcyji „Czymu używać searx?”.


Ôprogramowanie

Szukocz funguje na ôprogramowaniu searx. To je projekt, co mo sparcie ôd Internetu Nowyj Gyneracyje (New Generation Internet; NGI), inicjatywy Kōmisyje Europejskij, co pōmogo budować internet do ludzi, a niy do korporacyji. W serwisie ôd NGI idzie poczytać godka ze posiedzicielym projektu (po angelsku).

Wiyncyj ô searx...


Czymu używać searx?

Jeźli stojicie ô prywatność, chcecie być świadōmym używoczym, abo ôgōlnie wierzicie we cyfrowo wolność, nasztalujcie searx za wychodno wyszukowarka abo zainstalujcie go i włōnczcie na swojim włosnym serwerze.

Techniczno informacyjo – jak to funguje?

Searx to metawyszukowarka, inspirowano projektym seeks. Dowo podstawowo prywatność bez miyszanie Waszych wywołań ze wyszukowaniami na inkszych platformach bez trzimanio danych szukanio. Wywołania sōm przekazowane metodōm POST na kożdyj przeglōndarce (ôkrōm tych, co bazujōm na Chromium*). Beztōż niy pokazujōm sie ani we naszych logach, ani Waszyj historyji przeglōndarki. We przipodku używoczōw przeglōndarek, co bazujōm na Chromium, je wyjōntek: searx używo poska szukanio do przekazowanio wywołań GET. Searx może być dodany do poska szukanio Waszyj przeglōndarki; ôkrōm tego może być nasztalowany za wychodno wyszukowarka.

Jak go nasztalować za wychodno wyszukowarka?

Searx spiyro OpenSearch. Wiyncyj informacyji ô zmiynianiu wychodnyj wyszukowarki znojdziecie we dokumyntacyji swojij przeglōndarki:

Kaj znojś anōnimowe statystyki ôd tyj instancyje?

Strōna statystyk mo trocha użytecznych danych ô używanych motorach.

Jak sie moga zrobić swoja włosno?

Searx je rod ze Waszyj troski ô logi, tōż weźcie kod ze ôryginalnego projektu searx i sami go zainstalujcie!

Dodejcie swoja instancyjo searx do tyj listy publicznych instancyji, żeby pōmōc inkszym ludziōm ôdzyskać swoja prywatność i uwolnić internet trocha barzij! czym barzij ôn je zdecyntralizowany, tym wiyncyj mōmy wolności!

Kaj sōm dokumynta i kod ôd tyj instancyje?

Wejzdrzij na https://searx.github.io/searx i https://github.com/searx/searx

× szukocz wychodnie niy ôstawio zbiorōw cookies na Waszyj maszinie. Informacyjo ô cookies